ساعت شطرنج - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساعت شطرنج

  1. دو ساعت متصل به‌هم با دکمه‌هایی که یکی از دو ساعت را متوقف و دیگری را فعال می‌کند تا ساعت‌ها هرگز به طور همزمان کار نکنند. هدف این است که مجموع زمان هر بازیکن تعیین شده و از این که هیچ یک از بازیکنان بازی را بی‌رویه به تأخیر نمی‌اندازند اطمینان حاصل شود. ساعت‌ها ممکن است آنالوگ یا دیجیتال باشند. ساعت‌های دیجیتال در تخته نرد بهترین عملکرد را دارند چرا که دارای قابلیت تاخیر زمانی هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه