عدد ناجور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عدد ناجور

  1. یک پرتاب تاس که بازیکن را مجبور به تک دادن شود و یا یک خان با ارزش را تجزیه کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه