تقسیم موزی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تقسیم موزی

  1. «زیرا که برای امتحان کردنش باید موز باشید. به کنت گولدینگ منسوب است.» زدن گشاد حریف با شکافتن یک خان در خانه‌ی خود که در نتیجه دو مهره‌ی تک در خانه‌ی خود قرار می‌دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه