داخل کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داخل کردن

  1. آوردن مهره به خانهبه جهت بیرون کشیدن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه