برتا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

برتا

  1. حرکتی که به اشتباه با تاس ۶-۵ انجام بگیرد و مهره‌‌ای را از خان-اول حریف به خان-میانی خودتان حرکت دهید در حالی که حریف خان-پیشخوان خودش را بسته و مسیر شما را سد کرده است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه