بازی تخته نرد مسدود سازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی تخته نرد مسدود سازی

  1. یک سویه از تخته نرد می‌باشد که در آن یک مهره به تنهایی یک خان را کنترل می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه