بات - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بات

  1. یک برنامه‌ی رایانه‌ای که بر روی سرور تخته نرد قرار دارد و بازی می‌کند.

  2. هرگونه برنامه‌ی رایانه‌ای که بتواند تخته نرد بازی کند و تحلیلی از موقعیت‌ها داشته باشد که می‌توانید به برنامه‌های همچون (جلی‌فیش، اسنویی، یا تخته‌نرد گنو).

زبان‌ها
ثبت ترجمه