قطع تماس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قطع تماس

  1. عبور از آخرین مهره‌های حریف، به طوری که دیگر زدن یا سد کردن امکان پذیر نباشد. بازی به یک رقابت سرعت تبدیل می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه