رقابت سرعت محض - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رقابت سرعت محض

  1. شرایطی که در آن هر دو بازیکن از نیروهای حریف خلاص شده باشند، بنابراین دیگر هیچ فرصتی برای مسدود کردن و یا زدن برای هیچ‌کدام از بازیکنان فراهنم نمی‌شود. در رقابت سرعت، هدف بازیکنان رساندن هر چه سریع‌تر مهره ها به خانه و خارج کردن آن‌هاست.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه