موقعیت ارتباط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت ارتباط

  1. بازی‌ای که در آن مهره‌های بازیکنان بطور کامل از کنار هم عبور نکرده باشند و هنوز هم احتمال اینکه یکی از بازیکنان مهره‌ی بازیکن دیگر را بزند یا راهش را سد کند، وجود دارد.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه