ساعت برونشتاین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساعت برونشتاین

  1. یک ساعت شطرنج که امکان تاخیر زمانی را به ازای هر حرکت دارد.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه