ساعت فیشر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساعت فیشر

  1. یک ساعت شطرنج با قابلیتی که پس از هر حرکت مقدار مشخصی را به زمان بازیکن اضافه می کند. یک ساعت فیشر برای تخته نرد بهتر از استفاده از یک ساعت_آنالوگ استاندارد است، اما به خوبی یک ساعت [ساعت_دیجیتال] (#digital_clock) با ویژگی تاخیر زمانی نمی‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه