دفن کردن مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دفن کردن مهره

  1. حرکت دادن یک مهره به عمق خانه، جایی که آن مهره دیگر بی‌ارزش شود و کارایی مطلوبی نداشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه