قانون کالیفورنیا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون کالیفورنیا

  1. یک قانون اختیاری که می‌گوید برنده تاس شروع اگر مکعب را به ۲ افزایش بدهد مجاز است تا هر دو تاس را دوباره پرتاب کند. (مکعب در میانه باقی می‌ماند.)

زبان‌ها
ثبت ترجمه