جمع کردن بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جمع کردن بازی

  1. به شرایطی گفته می‌شود که شما با پیشنهاد دادن داو انتظار دارید حریفتان آن را رد کند و شما مقدار فعلی شرط با توجه به مکعب را دریافت خواهید کرد.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه