در جهت عقربه‌ی ساعت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

در جهت عقربه‌ی ساعت

  1. جهت حرکت مهره‌های بر روی صفحه‌ی تخته نرد، مهره‌ها در شروع بازی به طوری چیده شوند که باید آنها را از سمت چپ خارج کرد. وقتی مهره‌های شما در جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنند، مهره‌های حریف شما در خلاف جهت عقربه‌ی ساعت حرکت خواهد کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه