خلاف جهت عقربه‌ی ساعت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خلاف جهت عقربه‌ی ساعت

  1. جهت حرکت مهره‌های بر روی صفحه‌ی تخته نرد، مهره‌ها در شروع بازی به طوری چیده شوند که باید آنها را از سمت راست خارج کرد. وقتی مهره‌های شما در خلاف جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنند، مهره‌های حریف شما در جهت عقربه‌ی ساعت حرکت خواهد کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه