تاس یه وری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس یه وری

  1. پرتاب که در آن جفت تاس‌ها بطور صاف روی سطح تخته و در سمت راست بازیکن قرار نگیرد. این پرتاب قابل قبول نیست و هر دو تاس باید دوباره پرتاب شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه