گروه‌بندی تسلیت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گروه‌بندی تسلیت

  1. رویدادی مختص برای بازیکنانی که در ابتدای گروه‌بندی اصلی یک تورنمنت حذفی حذف شدند، گاهی با عنوان گروه‌بندی برای هم‌دردی خوانده می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه