گروه‌بندی اصلی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گروه‌بندی اصلی

  1. در یک تورنمنت حذفی، بازیکنان در یک گروه‌بندی به رقابت می‌پردازند تا زمانی که در آن شکست بخورند. بزرگترین جایزه مربوط به گروه‌بندی اصلی اختصاص دارد.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه