مهار کردن مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهار کردن مهره

  1. جلوگیری از فرار مهره حریف به سمت خانه‌ی خود با مسدود کردن آن یا زدن و بازگرداندن آن مهره به عقب.

زبان‌ها
ثبت ترجمه