قانون کرافورد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون کرافورد

  1. [به نام جان آر. کرافورد.] یک قانون استاندارد در بازی‌های سبک مسابقه می‌باشد. هنگامی که بازیکن پیش افتاده در فاصله یک امتیاز تا پیروزی مسابقه قرار می‌گیرد، بازی پیش‌رو بدون مکعب دوبرابری انجام خواهد شد. بازی‌ای که بدین شکل و بدون دوبرابر شدن انجام شود، بازی کرافورد نامیده می‌شود. پس از اتمام بازی کرافورد، مکعب دو برابری دوباره در جریان بازی استفاده خواهد گرفت.

زبان‌ها
ثبت ترجمه