بازی کرافورد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی کرافورد

  1. اولین بازی‌ای که در یک مسابقه پس از آنکه یکی از دو بازیکن به یک امتیاز کمتر از امتیاز پیروزی برسند، بازی کرافورد نامیده می‌شود. این قانون بطور رایج در بازی‌های سبک مسابقه استفاده می‌شود و در طول بازی کرافورد امکان استفاده از مکعب دوبرابری وجود ندارد.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه