تعداد گذرگاه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعداد گذرگاه

  1. تعداد کل گذرگاه‌هایی که برای آوردن تمامی مهره‌ها به خانه و بیرون کشیدن مهره‌ها مورد نیاز است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه