بحران - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بحران

  1. تخلیه اجباری یک خان مطلوب به دلیل عدم وجود حرکت‌های مناسب یا از سر اجبار؛ به‌ویژه، موقعیتی که در آن مجبور شوید مهره‌ای را در اعماق خانه‌ی خود دفن کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه