مکعب مرده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکعب مرده

  1. اشاره به مکعب دو برابری که در ادامه امکان دو برابر شدن آن نخواهد بود. مکعب دوبرابری مرده یعنی بازیکن مالک مکعب دیگر نیاز به امتیاز بیشتر برای بردن بازی نداشته باشد و صرفا در بازی سبک مسابقه کاربرد دارد. به عنوان مثال بازیکنی که در بازی به طول ۵، مکعب را با مقدار ۲ در اختیار دارد و ۳ امتیاز در مسابقه پیش است، برای پیروزی نیاز به دوا نخواهد داشت چرا که اگر با همین مقدار مکعب می‌تواند برنده‌ی مسابقه شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه