سازنده‌ی دلتنگ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سازنده‌ی دلتنگ

  1. مهره‌ی ذخیره‌ای که فقط بر روی خان‌های عمیق خانه‌ی بازیکن وارد می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه