مهره‌ی ذخیره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهره‌ی ذخیره

  1. یک مهره‌ی اضافی که می تواند برای زدن یا ساختن خان بدون تک دادن استفاده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه