موقعیت متلاشی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت متلاشی

  1. موقعیتی که اتصال ضعیفی در آن برقرار و ارتش بازیکن به دو یا چند گروه با شکاف‌های بزرگ تقسیم شده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه