دی‌ام‌پی (DMP) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دی‌ام‌پی (DMP)

  1. مسابقه‌ای که در آن هر دو بازیکن تنها یک امتیاز برای پیروزی نیاز دارند.

  2. یک بازی که در آن مقدار مکعب دوبرابری به بالاترین سطح خود رسیده باشد و یک برد توسط هر یک از بازیکنان برای بردن مسابقه کافی است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه