جفت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جفت

  1. پرتاب دو تاس که اعداد متفاوتی را نشان دهند.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه