پنجره‌ی دوبرابری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پنجره‌ی دوبرابری

  1. محدوده‌ای از شانس برنده شدن بازی که هم یک دادن داو و هم گرفتن آن مناسب است.

  2. محدوده‌ای از شانس برنده شدن بازی که اگر هر یک از بازیکنان پس از داو نتوانند دوباره از مکعب استفاده کنند، پیشنهاد داو و گرفتن آن مناسب است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه