پایین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پایین

  1. حرکتی در گشایش بازی که یک مهره از خان وسط به تختِ بیرونی خودش حرکت داده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه