بیرون راندن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیرون راندن

  1. برای جلوگیری از مارسی یا سیاه‌مارسی مهره‌های خود را از خانه‌ی حریف خارج کنید و یا از انجام بازی خان خال صرف نظر کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه