رفوزگی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رفوزگی

  1. به شکست در وارد کردن مهره از پیشخوان دارد، مشابه با رقص.

زبان‌ها
ثبت ترجمه