رها کردن آزاد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رها کردن آزاد

  1. در یک بازی مسابقه‌ای پس از اینکه بازی کرافورد انجام شد اگر بازیکنی که عقب افتاده امتیازش زوج باشد، بازیکن پیش افتاده می‌تواند آزادانه درخواست داو را بدون اینکه تغییری در تعداد باز‌های مورد نیاز حریف جهت رسیدن به پیروزی ایجاد شود، رد کند.

    همچنین ببینید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه