زدن و تقسیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن و تقسیم

  1. زدن مهره‌ی تک با یکی از تاس‌ها در حالی که با عدد دیگر دونده‌ها تقسیم کردن شوند. زدن برای تقسیم مهره‌ها ایمنی بیشتری ایجاد می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه