موقعیت غیرمجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت غیرمجاز

  1. موقعیتی که نمی توان از طریق هیچ دنباله ای از بازی قانونی به آن دست یافت. به عنوان مثال، هر دو بازیکن خانه‌ی خود را بسته باشند در حالی که هر دو مهره‌ای بر روی پیشخوان داشته باشند که این یک موقعیت غیرمجاز و ناممکن می‌باشد. موقعیت‌های غیرمجاز بر اساس قوانین امکان پذیر نمی‌باشند و هرگونه بازی اشتباهی که باعث ایجاد چنین موقعیت‌های غیرقانونی شود، باید اصلاح شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه