تعطیل کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعطیل کردن

  1. زمانی که شما هر شش خان خانه‌ی خودتان را ساخته باشید و حریف یک یا چند مهره بر روی پیشخوان داشته باشد، در این صورت حریف از وارد شدن یا حرکت دادن مهره‌ها تا زمانی که یکی از این خان‌های مسدود آزاد شود، منع خواهد بود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه