زدن غیر مستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن غیر مستقیم

  1. گرفتن کشته از حریف که از مجموع اعداد هر دو تاس استفاده شود.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه