ایرلندی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ایرلندی

  1. یک سویه‌ی قرن شانزدهمی که در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رایج است و احتمالاً از اجداد اصلی تخته نرد است. پرتاب‌های جفت نیز مانند هر پرتاب‌های عادی بازی می‌شود و هیچ مارس یا سیاه مارسی وجود ندارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه