تناقض جاکوبی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تناقض جاکوبی

  1. واقعیتی که بهبود در موقعیت حریف می‌تواند دو برابر کردن مکعب را به اقدامی صحیح تبدیل کند که در آن بازیکنی که مالک مکعب است در نوبت پرتاب یک شانس باقی مانده برای دو برابر کردن بدست آورد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه