فرمول نقطه‌ی گرفتن یانوفسکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرمول نقطه‌ی گرفتن یانوفسکی

  1. فرمولی که توسط ریک یانوفسکی برای تخمین نقطه گرفتن با توجه به احتمال بدون مکعب شما برای برنده شدن در بازی ابداع شده است. فرمول اصلی نقطه گرفتن این است: 2L - 1
    TP = -----------
    2W + 2L + x که در آن TP ارزش خالص بدون مکعب نقطه گرفتن شما است، L مقدار متوسط ضررهای بدون مکعب شما است (به عنوان مثال، -۱، اگر نمی توانید به مارس ببازید)، W میانگین مقدار بردهای بدون مکعب شما است (مثلاً ۱+). اگر نمی‌توانید به مارس برنده شوید، و x عددی بین ۰ و ۱ (معمولاً ۰.۵۵ تا ۰.۸) است که کارایی مکعب را اندازه می گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه