کشتن یک مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کشتن یک مهره

  1. به معنای انتقال یک مهره به اعماق تختِ خانه جایی که دیگر هیچ کارایی مفیدی نخواهد داشت.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه