زدن گشاد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن گشاد

  1. زدنی که یک مهره‌ی تک در [تختِ خانه‌ی](#home-board بازیکن باقی بگذارد، جایی که در معرض شلیک برگشتی مستقیم قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه