از دست دادن بازار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

از دست دادن بازار

  1. این واژه به از دست رفتن موقعیتی که در آن حریف پیشنهاد داو را قبول می‌کرد اشاره دارد و بعد از آن موقعیت به گونه‌ای می‌شود که حریف پیشنهاد داو را رد می‌کند.

    نگاه کنید به: -بازنده بازار.

زبان‌ها
ثبت ترجمه