بازنده بازار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازنده بازار

  1. دنباله ای از دو پرتاب (یکی برای شما و یکی برای حریف شما) که شرایطی موقعیت را که در آن حریف شما داو را قبول می‌کرد به موقعیتی تبدیل کند که حریف داو را رد کند. دانستن تعداد و حجم از دست دادن بازار یک ملاحظه مهم در دادن یا ندادن پیشنهاد داو می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه