میانه‌ی بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

میانه‌ی بازی

  1. آن بخش مهم بازی که پس از چندین حرکت آغازین بازیکنان نقشه‌ی اولیه‌ی بازی خود را پیش می‌گیرند.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه