میانه‌ی بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

میانه‌ی بازی

  1. مرحله‌ی اول بازی تخته نرد که در آن بازیکنان هنوز نقشه‌ی اولیه‌ی بازی خود را تعیین نکرده‌اند. مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه