تحرک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تحرک

  1. آن حدی که یک موقعیت اجازه می دهد پرتاب‌های تاس آزادانه بازی شود و در عین حال ویژگی‌های کلیدی موقعیت حفظ شود. موقعیت سیال تعادلی بین ساخت خان و مهره‌های ذخیره برقرار می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه